Przejdź do treści

Chocolatey

Chocolatey

https://www.maketecheasier.com/assets/uploads/2019/07/chocolate-feature-800x400.png.webp

Strona

https://chocolatey.org

Chocolatey

Chocolatey to darmowy, otwarty i oparty na systemie Windows menedżer pakietów, który automatyzuje instalację, aktualizację i usuwanie oprogramowania. Pozwala on na zarządzanie wszystkimi aplikacjami w jednym miejscu. Chocolatey zawiera ponad 5 000 pakietów, dzięki czemu można łatwo zainstalować narzędzia programistyczne, gry i inne programy

Narzędzie do instalacji programu z poziomu CMD. Alternatywne do tego rozwiązania jest przygotowane narzędzie przez Microsoft winget

Instalacja narzędzia PowerShell

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))

Instalacja narzędzia CMD

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command " [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

Instalacja aplikacji

https://docs.chocolatey.org/en-us/choco/commands/install

choco install aplikacja
# Chocolatey
cinst

Aktualizacja wszystkich wcześniej zainstalowanych aplikacji

choco upgrade all -y
## lub
cup all -y 

Program do obsługi graficznej GUI

https://docs.chocolatey.org/en-us/chocolatey-gui/setup/installation

choco install chocolateygui


Ostatnia aktualizacja: February 8, 2023