Przejdź do treści

Podman

Podman

podman

Aplikacja powiązana Docker

Aplikacja zastępujący docker na systemach takich jak Fedora

Dokumentacja opisująca podman jako usługa systemową

https://linuxhandbook.com/autostart-podman-containers/

Zastosowanie w moim przypadku

podman generate systemd --new --name NAME -f
mv -v NAME /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now SERVICE_NAME.service

## autoupdate 
cd /etc/systemd/system/
nano service
 --label "io.containers.autoupdate=registry" \

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart container-web

### Check if a newer image is available
podman auto-update --dry-run --format "{{.Image}} {{.Updated}}"

podman auto-update

Jak można zrobić auto aktualizacje kontenera na Podman

Automatically Updating Podman Containers | Brandon Rozek

Kontener musi być uruchomiony za pomocą podman-compose i musi zostać utworzona usługa.

Jak zainstalować podman-compose

pip3 install podman-compose

Jak utworzyć usługę systemową do automatycznej aktualizacji

sudo nano /etc/systemd/system/container-netflix-aut.service
[Unit]
Description=Docker Compose Application Service
Requires=network.target podman.socket
After=network.target podman.socket

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
WorkingDirectory=/home/netflix
ExecStartPre=/usr/bin/podman-compose pull
ExecStart=/usr/bin/podman-compose up -d --force-recreate
ExecStop=/usr/bin/podman-compose down
TimeoutStartSec=0

[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now container-netflix-aut.service

Oczywiście w lokalizacji /home/netflix powinien się znajdować plik docker-compose.yml z konfiguracją twojego kontenera.


Ostatnia aktualizacja: February 6, 2023